طنزی بر روشنفکری مادمازلی

دوران مشروطه بود و حقیر در حمام در حال کرم ریختن بودمی که از بین آن همه بخار دیدم تنی هی کله اش را می کند زیر آب در می آورد! می کند زیر آب در می آورد! گفتم نکند خدایی ناکرده تیر این قشون استبداد در جاییش فرو رفته باشد که یکهو فریاد زد؛ "یافتم! یافتم!"

...

هجو الدین بلاد الکفری!
متنی از مهمان ناخوانده مان، هجو الدین بلادالکفری که به قول خودش:"اندر گذر تاریخ، امرا و علما او را پس زدندی که در سخنان و آئینش همی یاوه بسیار یافتندی تا رسیده است به قرن بیست و یکمی" ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)