دو مثقال خنده (۲)
در تصمیمی بسیار سنگین که برای بنده در حکم شکافتن هسته اورانیوم را داشت و در جهت برطرف کردن نیاز بخش کثیری از جامعه به طنز ، تمام هوش و استعداد فراوان و خدادادی خویش را به کار بستم تا دردی از شما دوا کنم. ...

دو مثقال خنده (۱)
ما ایرانیا در مورد ابداع و اختراع جوک و نشر و گسترشش با سرعت نور فوق دکترا داریم و به حق حریف می طلبیم ... آی نفس کش ... خودمونیما چی می شد اگه رشته جوک سازی و یا ارسال جوک هم در المپیک بود ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)