تاريخ انتشار : 11 می 2012 تعداد بازديد : 106650

 تفسیر سوره کوثر از مجموعه تفسیر نمونه (متن کامل)


*این متن کامل است. متن خلاصه شده را می توانید در اینجا مشاهده کنید.*

اين سوره در مكه نازل شده و داراى ۳ آيه است.
قرآن-470x614

محتوا و فضيلت سوره كوثر

مـشـهـور ايـن اسـت كـه ايـن سـوره در (مـكـه ) نـازل شـده اسـت ولى بـعـضـى احـتـمـال مـدنـى بـودن آن را داده انـد، ايـن احـتـمـال نـيـز داده شده است كه اين سوره دو بار نـازل شـده يـكـبـار در مـكـه و بـار ديـگـرى در مـديـنـه ، ولى روايـاتـى كـه در شـاءن نزول اين سوره وارد شده ، قول مشهور را كه اين سوره مكى است تاءييد مى كند.
در شـاءن نـزول ايـن سـوره مـى خـوانـيـم : (عـاص بـن وائل ) كـه از سـران مـشـركـان بود، پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) را به هنگام خارج شدن از مسجد الحرام ملاقات كرد، و مدتى با حضرت گفتگو نمود، گروهى از سـران قـريـش در مـسـجـد نـشـسـتـه بـودند و اين منظره را از دور مشاهده كردند، هنگامى كه (عـاص بـن وائل ) وارد مـسجد شد به او گفتند: با كه صحبت مى كردى ؟ گفت : با اين مرد (ابتر! )
ايـن تـعـبير را به خاطر اين انتخاب كرد كه (عبدالله ) پسر پيغمبر اكرم (صلى الله عـليـه و آله و سلم ) از دنيا رفته بود، و عرب كسى را كه پسر نداشت (ابتر) (يعنى بلاعقب ) مى ناميد، و لذا قريش اين نام را بعد از فوت پسر پيغمبر براى حضرت انتخاب كـرده بـود (سـوره فـوق نـازل شـد و پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) را به نعمتهاى بسيار و كوثر بشارت داد، و دشمنان او را ابتر خواند.
تـوضـيح اينكه : پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) دو فرزند پسر از بانوى اسـلام خـديجه داشت : يكى قاسم و ديگرى طاهر كه او را (عبدالله ) نيز مى ناميدند، و ايـن هـر دو در مـكـه از دنـيـا رفـتـنـد، و پـيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) فاقد فـرزنـد پـسـر شـد، ايـن مـوضوع زبان بدخواهان قريش را گشود، و كلمه (ابتر) را براى حضرتش انتخاب كردند.
آنـهـا طـبـق سـنـت خـود بـراى فـرزنـد پـسـر اهـمـيـت فـوق العـاده اى قـائل بـودند، او را تداوم بخش برنامه هاى پدر مى شمردند، بعد از اين ماجرا آنها فكر مى كردند با رحلت پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) برنامه هاى او به خاطر نداشتن فرزند ذكور تعطيل خواهد شد و خوشحال بودند.
قرآن مجيد نازل شد و بطرز اعجازآميزى در اين سوره به آنها پاسخ گفت ، و خبر داد كه دشـمـنـان او ابتر خواهند بود، و برنامه اسلام و قرآن هرگز قطع نخواهد شد، بشارتى كـه در ايـن سوره داده شده از يكسو ضربه اى بود بر اميدهاى دشمنان اسلام ، و از سوى ديـگـر تـسـلى خـاطـرى بـود بـه رسـول الله (صلى الله عليه و آله و سلم ) كه بعد از شنيدن اين لقب زشت و توطئه دشمنان قلب پاكش غمگين و مكدر شده بود.
در فـضـيـلت تلاوت اين سوره در حديثى از پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) آمـده اسـت : مـن قـراءهـا سـقـاه الله مـن انـهـار الجـنـة ، و اعـطـى مـن الاجـر بـعـدد كـل قـربـان قـربـه العـبـاد فـى يـوم عـيـد، و يـقـربـون مـن اهل الكتاب و المشركين :
هـر كـس آن را تـلاوت كند خداوند او را از نهرهاى بهشتى سيراب خواهد كرد، و به عدد هر قـربانى كه بندگان خدا در روز عيد (قربان ) قربانى مى كنند، و همچنين قربانيهائى كه اهل كتاب و مشركان دارند، به عدد هر يك از آنان اجرى به او مى دهد.
نام اين سوره (كوثر) از اولين آيه آن گرفته شده است .
آيه و ترجمه
بسم الله الرحمن الرحيم
إ نا اءعطينك الكوثر (۱)
فصل لربك و انحر (۲)
إ ن شانئك هو الا بتر (۳)
ترجمه :
بنام خداوند بخشنده مهربان
۱- ما به تو كوثر (خير و بركت فراوان ) عطا كرديم .
۲- اكنون كه چنين است براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن .
۳- مسلما دشمن تو ابتر و بلا عقب است .
تفسير
ما به تو خير فراوان داديم
روى سـخـن در تمام اين سوره به پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) است (مانند سـوره و الضـحـى و سـوره ا لم نشرح ) و يكى از اهداف مهم هر سه سوره تسلى خاطر آن حضرت در برابر انبوه حوادث دردناك و زخم زبانهاى مكرر دشمنان است .
نخست مى فرمايد: ما به تو كوثر عطا كرديم (انا اعطيناك الكوثر).
(كوثر) وصف است كه از كثرت گرفته شده ، و به معنى خير و بركت فراوان است ، و به افراد سخاوتمند نيز كوثر گفته مى شود.
در ايـنـكـه مـنـظـور از كـوثـر در ايـنـجـا چـيـسـت ؟ در روايـتـى آمده است كه وقتى اين سوره نـازل شد پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) بر فراز منبر رفت و اين سوره را تـلاوت فـرمـود، اصـحاب عرض كردند: اين چيست كه خداوند به تو عطا فرموده ؟ گفت : نهرى است در بهشت ، سفيدتر از شير، و صافتر از قدح (بلور) در دو طرف آن قبه هائى از در و ياقوت است ….
در حـديث ديگرى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم كه فرمود: كوثر نهرى است در بـهـشت كه خداوند آن را به پيغمبرش در عوض فرزندش (عبد الله كه در حيات او از دنيا رفت ) به او عطا فرمود.
بـعـضـى نـيـز گـفته اند: منظور همان حوض كوثر است كه تعلق به پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) دارد و مؤمنان به هنگام ورود در بهشت از آن سيراب مى شوند.
بـعـضـى آن را بـه نـبـوت تفسير كرده ، و بعضى ديگر به قرآن ، و بعضى به كثرت اصـحـاب و يـاران ، و بـعـضـى بـه كـثـرت فـرزنـدان و ذريـه كـه هـمـه آنـهـا از نـسـل دخـتـرش فـاطمه زهرا (عليهاالسلام ) به وجود آمدند، و آنقدر فزونى يافتند كه از شماره بيرونند، و تا دامنه قيامت يادآور وجود پيغمبر اكرمند، بعضى نيز آن را به شفاعت تـفـسـيـر كـرده و حـديـثـى از امـام صـادق در ايـن زمـيـنـه نقل نموده اند.
تـا آنـجـا كـه (فـخـر رازى ) پانزده قول در تفسير (كوثر) ذكر كرده است ، ولى ظاهر اين است كه غالب اينها بيان مصداقهاى روشنى از اين مفهوم وسيع و گـسترده است ، زيرا چنانكه گفتيم (كوثر) به معنى (خير كثير و نعمت فراوان ) اسـت ، و مـى دانـيـم خـداوند بزرگ نعمتهاى فراوان بسيارى به پيغمبر اكرم (صلى الله عـليـه و آله و سـلم ) ارزانى داشت كه هر يك از آنچه در بالا گفته شد يكى از مصداقهاى روشن آن است ، و مصداقهاى بسيار ديگرى نيز دارد كه ممكن است به عنوان تفسير مصداقى براى آيه ذكر شود.
بـه هـر حـال تـمـام مواهب الهى بر شخص پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) در تـمام زمينه ها حتى پيروزيهايش در غزوات بر دشمنان ، و حتى علماى امتش كه در هر عصر و زمـان مـشعل فروزان قرآن و اسلام را پاسدارى مى كنند، و به هر گوشهاى از جهان مى برند، همه در اين خير كثير وارد هستند.
فـرامـوش نـبـايـد كرد اين سخن را خداوند زمانى به پيامبرش مى گويد كه كه آثار اين خـيـر كثير هنوز ظاهر نشده بود، اين خبرى بود از آينده نزديك و آينده هاى دور، خبرى بود اعجازآميز و بيانگر حقانيت دعوت رسول اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم.
ايـن نـعـمـت عظيم و خير فراوان شكرانه عظيم لازم دارد، هر چند شكر مخلوق هرگز حق نعمت خـالق را ادا نمى كند، بلكه توفيق شكرگزارى خود نعمت ديگرى است از ناحيه او لذا مى فـرمـايـد: اكـنـون كـه چـنـيـن اسـت ، فـقط براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن (فصل لربك و انحر).
آرى بـخـشنده نعمت او است ، بنابراين نماز و عبادت و قربانى كه آن هم نوعى عبادت است بـراى غـيـر او مـعنى ندارد، مخصوصا با توجه به مفهوم رب كه حكايت از تداوم نعمتها و تدبير و ربوبيت پروردگار مى كند.
كوتاه سخن اينكه (عبادت ) خواه به صورت نماز باشد، يا قربانى كردن مخصوص رب و ولى نعمت است ، و او منحصرا ذات پاك خدا است .
اين در برابر اعمال مشركان است كه براى بتها سجده و قربانى مى كردند، در حالى كه نـعـمـتـهـاى خـود را از خـدا مـى دانـسـتـنـد! و بـه هـر حـال تـعـبـيـر (لربـك ) دليل روشنى است بر مساءله لزوم قصد قربت در عبادات .
بسيارى از مفسران معتقدند كه منظور نماز روز عيد قربان ، و قربانى كردن در همان روز اسـت ، ولى ظـاهـرا مـفـهـوم آيه مفهوم عام و گسترده اى است هر چند نماز و قربانى روز عيد يكى از مصداقهاى روشن آن است .
تعبير به (وانحر) از ماده (نحر) كه مخصوص كشتن شتر است ، شايد به خاطر اين است كه در ميان قربانيها شتر از اهميت بيشترى برخوردار بود، و مسلمانان نخستين علاقه بسيار به آن داشتند، و قربانى كردن شتر بدون ايثار و گذشت ممكن نبود.
در اينجا دو تفسير ديگر براى آيه فوق ذكر شده است :
۱- مـنـظـور از جمله (وانحر) رو به قبله ايستادن به هنگام نماز است ، چرا كه ماده نحر بـه مـعـنـى گـلوگـاه مـى بـاشـد، سـپـس عـرب آن را مـعـنـى مـقـابـله بـا هـر چـيـز اسـتـعـمـال كـرده اسـت ، و لذا مـى گـويـنـد (مـنـازلنـا تـتـنـاحـر) يـعنى : منزلهاى ما در مقابل يكديگر است .
۲- مـنـظـور بـلنـد كـردن دسـتـهـا بـه هـنـگـام تـكـبـيـر و آوردن آن در مـقـابـل گـلوگـاه و صـورت اسـت ، در حـديـثـى مـى خـوانـيـم : هـنـگـامـى كـه ايـن سـوره نـازل شـد پـيـغـمـبـر اكـرم (صـلى الله عـليـه و آله و سـلم ) از جبرئيل سؤ ال فرمود: اين (نحيره ) اى كه پروردگارم مرا به آن ماءمور ساخته چيست ؟
(جـبـرئيل ) عرض كرد: اين نحيره نيست ، بلكه خداوند به تو دستور مى دهد هنگامى كه وارد نماز مى شوى موقع تكبير، دستها را بلند كن ، و همچنين هنگامى كه ركوع مى كنى يـا سـر از ركـوع برمى دارى ، و يا سجده مى كنى ، چرا كه نماز ما و نماز فرشتگان در هفت آسمان همين گونه است ، و براى هر چيزى زينتى است ، و زينت نماز بلند كردن دستها در هر تكبير است.
و در حديثى از امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم كه در تفسير اين آيه با دست مباركش اشـاره كـرده و فـرمـود: مـنـظور اين است كه دستها را اينگونه در آغاز نماز بلند كنى به طورى كه كف آنها رو به قبله باشد.
ولى تـفـسـيـر اول از هـمـه مـنـاسـب تـر اسـت ، چـرا كـه مـنـظـور نـفـى اعـمـال بـت پـرسـتـان اسـت كه عبادت و قربانى را براى غير خدا مى كردند، ولى با اين حـال جـمـع مـيـان هـمه معانى و رواياتى كه در اين باب رسيده است هيچ مانعى ندارد و به خـصـوص اينكه درباره بلند كردن دست به هنگام تكبيرات روايات متعددى در كتب شيعه و اهـل سـنـت نـقـل شـده اسـت ، بـه ايـن تـرتـيـب آيـه مـفـهـوم جـامـعـى دارد كـه ايـنـهـا را نـيـز شامل مى شود.
و در آخـريـن آيـه ايـن سوره با توجه به نسبتى كه سران شرك به آن حضرت مى دادند مى فرمايد: (تو ابتر و بلاعقب نيستى ، دشمن تو ابتر است !) (ان شانئك هو الابتر).
(شـانـى ء) از مـاده (شنئان ) (بر وزن ضربان ) به معنى عداوت و كينه – ورزى و بدخلقى كردن است ، و (شانى ء) كسى است كه داراى اين وصف باشد.
قـابـل توجه اينكه : (ابتر) در اصل به معنى (حيوان دم بريده ) است و انتخاب اين تعبير از سوى دشمنان اسلام به منظور هتك و توهين بود، و تعبير (شانى ء) بيانگر ايـن واقـعـيـت است كه آنها در دشمنى خود حتى كمترين ادب را نيز رعايت نمى كردند، يعنى عداوتشان آميخته با قساوت و رذالت بود، در حقيقت قرآن مى گويد: اين لقب خود شما است نه پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ).
از سـوى ديـگر همانگونه كه در شاءن نزول سوره گفته شد: قريش انتظار مرگ پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) و برچيده شدن بساط اسلام را داشتند، چرا كه مى گفت ند او بلا عقب است ، قرآن مى گويد تو بلا عقب نيستى ، دشمنان تو بلا عقب اند!
نكته ها 
۱- فاطمه (عليهاالسلام ) و كوثر
گفتيم كوثر يك معنى جامع و وسيع دارد، و آن خير كثير و فراوان است ، و مصاديق آن زياد اسـت ، ولى بـسـيارى از بزرگان علماى شيعه يكى از روشن ترين مصداقهاى آن را وجود مـبـارك (فـاطـمـه زهـرا) (سـلام الله عـليـهـا) دانـسـتـه انـد، چـرا كـه شـاءن نـزول آيـه مى گويد: آنها پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) را متهم مى كردند كه بلا عقب است ، قرآن ضمن نفى سخن آنها مى گويد: ما به تو كوثر داديم .
از اين تعبير استنباط مى شود كه اين (خير كثير) همان فاطمه زهرا (عليهاالسلام ) است ، زيرا نسل و ذريه پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) به وسيله همين دختر گرامى در جـهـان انـتـشـار يافت نسلى كه نه تنها فرزندان جسمانى پيغمبر بودند، بلكه آئين او و تمام ارزشهاى
اسـلام را حـفـظ كـردنـد، و بـه آيـنـدگـان ابـلاغ نـمـودنـد، نـه تـنـهـا امـامـان مـعـصـوم اهـل بـيـت (عـليـهـمـالسـلام ) كـه آنها حساب مخصوص به خود دارند، بلكه هزاران هزار از فـرزنـدان فـاطـمـه (عـليـهـاالسـلام ) در سراسر جهان پخش شدند كه در ميان آنها علماى بزرگ و نويسندگان و فقها و محدثان و مفسران والا مقام و فرماندهان عظيم بودند كه با ايثار و فداكارى در حفظ آئين اسلام كوشيدند.
در ايـنـجـا بـه بـحث جالبى از (فخر رازى ) برخورد مى كنيم كه در ضمن تفسيرهاى مختلف كوثر مى گويد:
قـول سـوم ايـن اسـت كـه ايـن سـوره بـه عـنـوان رد بـر كـسـانـى نـازل شـده كه عدم وجود اولاد را بر پيغمبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) خرده مى گـرفـتـنـد، بـنـابـرايـن مـعـنـى سـوره ايـن اسـت كـه خـداونـد بـه او نـسـلى مى دهد كه در طـول زمـان بـاقـى مـى مـانـد، بـبـيـن چـه انـدازه از اهـل بـيـت را شـهـيـد كـردنـد، در عـيـن حـال جـهـان مـملو از آنها است ، اين در حالى است كه از بنى اميه (كه دشمنان اسلام بودند) شـخـص قابل ذكرى در دنيا باقى نماند، سپس بنگر و ببين چقدر از علماى بزرگ در ميان آنها است ، مانند باقر و صادق و رضا و نفس زكيه و.
۲- اعجاز اين سوره
ايـن سـوره در حـقـيـقـت سـه پـيـشگوئى بزرگ در بردارد: از يكسو اعطاء خير كثير را به پـيـغـمـبـر نـويـد مـى دهـد (گـر چـه (اعـطـيـنـا) بـه صـورت فـعـل مـاضـى اسـت ، ولى مـمـكـن اسـت از قـبـيـل مـضـارع مـسـلم بـاشـد كـه در شكل ماضى بيان
شده ) و اين خير كثير تمام پيروزيها و موفقيتهائى را كه بعدا نصيب پيغمبر اكرم (صلى الله عـليـه و آله و سـلم ) شـد، بـه هـنـگـام نـزول ايـن سـوره در مـكـه قابل پيشبينى نبود، شامل مى شود.
از سوى ديگر خبر مى دهد كه پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) بلا عقب نخواهد بود، بلكه نسل و دودمان او به طور فراوان در جهان وجود خواهند داشت .
از سـوى سـوم خـبـر مـى دهد كه دشمنان او ابتر و بلا عقب خواهند بود، اين پيشگوئى نيز تحقق يافت ، و چنان دشمنانش تار و مار شدند كه امروز اثرى از آنها باقى نمانده است ، در حـالى كـه طوائفى همچون بنى اميه و بنى عباس كه به مقابله با پيغمبر (صلى الله عـليـه و آله و سـلم ) و فـرزنـدان او بـرخـاسـتـنـد روزى آنـقـدر جـمـعـيـت داشـتـنـد كـه فـامـيـل و فـرزنـدان آنـهـا قابل شماره نبود، ولى امروز اگر هم چيزى از آنها باقى مانده باشد هرگز شناخته نيست .
۳- ضمير جمع در باره خدا براى چيست ؟
قابل توجه اينكه در اينجا و در آيات فراوان ديگرى از قرآن مجيد خداوند با صيغه متكلم مع الغير از خود ياد مى كند مى فرمايد: ما كوثر را به تو عطا كرديم !
ايـن تـعـبـيـر و مانند آن براى بيان عظمت و قدرت است ، زيرا بزرگان هنگامى كه از خود سخن مى گويند نه فقط از خود كه از ماءمورانشان نيز خبر مى دهند، و اين كنايه از قدرت و عظمت و وجود فرمانبردارانى در مقابل اوامر است .
در آيـه مـورد بـحـث كـلمـه (ان ) نـيـز تـاءكـيد ديگرى است بر اين معنى ، و تعبير به (اعطيناك ) و نه (آتيناك ) دليل بر اين است كه خداوند (كوثر) را به حضرتش بخشيده و اعطا فرموده است ، و اين بشارتى است بزرگ به پيغمبر اكرم
تـا در بـرابـر يـاوه گـوئيـهاى دشمنان قلب مباركش آزرده نشود، و در عزم آهنينش فتور و سستى راه نيابد، و بداند تكيه گاه او خدائى است كه منبع همه خيرات است و خير كثير در اختيار او نهاده .
خـداونـدا! مـا را از بـركـات اين (خير كثير) كه به پيامبرت مرحمت فرمودى بى نصيب مگردان .
پـروردگـارا! تـو مـى دانـى مـا آن حـضـرت و ذريـه طـاهـريـنـش را از صـمـيـم دل دوست داريم ، ما را در زمره آنان محشور كن .
بارالها! عظمت او و آئينش بسيار است روز به روز بر اين عظمت و عزت و شوكت بيفزاى .
آمين يا رب العالمين

*این متن کامل است. متن خلاصه شده را می توانید در اینجا مشاهده کنید.*
همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)


 1. ولی الله گفت:

  لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین(علیه السلام) است

  امام خامنه ای (حفظه الله تعالی):

  مهمترين گام براي تهذيب نفس ، ترك گناه است . بعد از ترك گناه، نماز از مهمترين واجبات در اين مسير است بويژه نمازي كه اول وقت و با حضور قلب خوانده شود.

  *******************************************

  آیت الله العظمی بهجت (رحمه الله علیه):

  ما براى اوقات خواب خود افسوس مى ‏خوريم كه چرا براى نماز شب بيدار نمى ‏شويم، در صورتى كه اوقات بيدارى را به غفلت مى ‏گذرانيم! زيرا اگر در بيدارى ، به توجّه و بندگى مشغول بوديم، توفيق بيدارى شب را نيز براى تهجّد و خواندن نافله‏ ى شب و تلاوت قرآن پيدا مى‏ كرديم.
  اللهم صلی علی محمد و آل محمد

  با سلام و ارادت

  ولایتمداران بم http://www.velayatmadaran-bam.blogfa.com

 2. lonely girl گفت:

  In the name of Allah the merciful and the compassionate i am so happy that i see your veb (L) (F) (Y) i am so sorry i cant speak persian and i hope that u can underestand 🙂 😉 😀

 3. س گفت:

  (F) (F) (F) (F) (F) (F) (F)

 4. ناشناس گفت:

  (*) (W) (N)

 5. :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S :-S

 6. فرزاد گفت:

  (Y) 😀 عالییییییییییییییی 😛 😉

 7. بهرام گفت:

  goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooood (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (K) (K) (G) (G) (&) (&) 🙂 🙂 😉 😉 😉 😉 😉 😉

  • غوغا گفت:

   خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود لذت بردم (Y) 🙂 😀 😀 (K) 😀 (Y)

 8. سارا گفت:

  خیلییییییییییییییییییییییییییییییی توووووووووووووووووووووووووپ بود؟من از این جور وب ها خیلی استقبال میکنم؟کارتون حرف نداره (Y) 😀

  • خیییییییییییییییییییییییییلی زیاد بود نتونستم بخونم یکم باید جمع وجورش کنید.

   • مهدی گفت:

    کثرت مطالب به دلیل محتوا و فضیلت والای سوره کوثر است .
    شما می توانید فقط از قسمت ترجمه و تفسیر استفاده کنید و از بخشهای محتوا و فضیلت و نکته ها صرفنظر کنید .
    پاینده باشید .

 9. حسین گفت:

  عای بود.ازمعلم دینیم (Y) 😀 (&) +گرفتم

 10. sezar گفت:

  very good (H) 🙂 (E) (Y)

 11. reza گفت:

  (F) بسیار عالی بود

 12. صداقت الله صادق گفت:

  ّبسیار عالی، الله بزرگ شمارا و کسانیکه در ترجمه این سوره کوثر سعی کردند پاداش نیک برایشان نصیب کند. باز میگویم که بسیار عالی بود. الله اکبر.

 13. راحله مرتضوی گفت:

  😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉

 14. حسین گفت:

  داداش یکمی جمع و جورش کن خیلی زیاده (H) (H) (H) (U) (U) (U) (U) (U) (U)

  • مهدی گفت:

   کثرت مطالب به دلیل محتوا و فضیلت والای سوره کوثر است .
   شما می توانید فقط از قسمت ترجمه و تفسیر استفاده کنید و از بخشهای محتوا و فضیلت و نکته ها صرفنظر کنید .
   پاینده باشید .

 15. علی جعفری گفت:

  in the name of allah yeah that`s great. `im so happy for your article

 16. واقعیت گفت:

  :-O خیلی زیاده من برای تحقیق کوتاه میخاستم بنظرم اگر خلاصه بشه بهتره :-O

 17. رکسانا گفت:

  خیلی خوب بود. 😛 😛 🙂

 18. ثریا گفت:

  خیلی کامل بود

 19. محمد مهدی گفت:

  خیلی مطالب خوب و قوی جمع اوری کرده بودید از این بابت ممنون . ولی مطالب خیلی وسیع اند باید یکم خلاصش کنید. متشکرم

 20. غزل گفت:

  خیلی طولانی بود :-S

 21. هستی گفت:

  من کلاس پنجم هستم واین مطالب خیلی به درد من خورد اما طولانی بود
  thanks 🙂

 22. سینا 99!!!!!!!!!!!!!! گفت:

  me to (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (K)

 23. سلام گفت:

  (W) ممنون خداخیرتون بده

 24. مراد گفت:

  منم موافقم .لطفا چیزهای اضافی لحاظ نفرمایید .فقط تفسیر را بیان فرمایید.با تشکر (Y)

 25. هاجر گفت:

  عالی بود. خیلی ممنون (F)

 26. ممنون
  با اجازتون كپي شد..

 27. 0812 همدان گفت:

  لبيك يا حسين لبيك يا خميني لبيك يا خامنه اي

 28. بووووووووووووووووووووووق گفت:

  برو بابا مطلبات خیلی بلنده

 29. مجید گفت:

  سلام.تقدیر و تشکر میکنم از زحماتتون.بسیار عالی بود

 30. ابراهیم دولتخواهebrahim.doulatkhah@yahoo.com گفت:

  خییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود.از همه شما ممنونم که اینجور مطالبی میزارید.بازهم برام بزارید.مرسی (F) (F) (F)

 31. ناشناس گفت:

  (F) خيلى عاااالى بود ممنون….. (F)

 32. حکیمه گفت:

  سلام تشکر از این تفسیر.لطفا نام تفسیر کننده را بنویس

 33. فاطمه برومند گفت:

  با تشکر از تمام کسانی که این وبلاگهای معنوی را درست میکنند تادیگران درباره قرآن کریم بیشتر بدانند. ممنوووووون دوست عزیز

 34. ویونا گفت:

  :-S مرسی

 35. نازگل گفت:

  خیلی ممنون (F) من برای درس هدیه اسمانی این مطلب را کپی کردم 😉
  البته با اجازه شما

 36. مهدیه گفت:

  با وجود این مطلب من تونستمتحقیقم رو کامل کنم

 37. abtin گفت:

  خواهشن اگه دوس داشتین فقط تفسیر قرانی بذارید ممنون

 38. نیلوفر گفت:

  میسی ولی خب خیلییییییییییییی زیاده من نتونستم استفاده کنم لطفا خلاصه کنید “باتشکر”….. :-S

 39. امین گفت:

  عالی اماطولانی

 40. نگار گفت:

  مرسی ولی خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی طولانیه

 41. ناشناس گفت:

  عالی (H)

 42. رویا گفت:

  (Y) (F) (F) (F) (F) (F) (F) 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

 43. ارتمیس گفت:

  عالی بود

 44. ننتمک گفت:

  (Y) (Y) (Y) (Y)

 45. mobina ahmadi گفت:

  tanksssssssssssss very good (Y) (Y)

 46. تارا گفت:

  خیلی خوبه ممنون

 47. تارا گفت:

  (F) خوش حالم که چنین چیزای قشنگی نوشتین عالیه

 48. ناشناس گفت:

  ممنون خیلی به من کمک کرد تا تحقیقم را بنویسم (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)

 49. سارا گفت:

  خخخخخیییلللییی خوب بود

 50. سارا گفت:

  خیلی خوب بود (C) (L)

 51. ملودي گفت:

  يك بايد خلاصه كنى!!!

 52. ملودي گفت:

  خوب بود يكم بايد خلاصه كنى!!!

 53. یکی گفت:

  :-S هنوز که تحقیقو به خانم ندادم امّا حداقل از ۱۰تا سایت دیگه ام برداشتم مفید بود بهتر از اینا هم می شه

 54. یوسف از شوط گفت:

  ممنون خوب بودفقط کمی طولانی بود

 55. احمدرضا گفت:

  واقعا ممنون از شماو سایتتان ولی خییییییییییییییییییییییییلی طولانیه ولی باز هم ممنون. 😀

 56. پسرسرخ گفت:

  مشکل مرا حل کرد از مطلب خوبتون ممنون (Y) (L)

 57. ... گفت:

  از مطلب ممنون (Y)

 58. یه نفر گفت:

  خیلی طولانیه خییییلی ;-( ;-(

 59. omid گفت:

  مرسی از این همه سعی ولی اگه یکم کوتاه تر باشه بد نیست (Y) 🙂 😀 (F)

 60. desmond گفت:

  خیلی عالی بود بسیار متشکرم…..موفق باشید…..

 61. عالللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  (W) (Y)

 62. رها گفت:

  عالییییییییی بود ولی یکم جمع و جورش کنیدخیلی طولانیه :-$ 😀 :-$ 😀 :-$

 63. تبسم گفت:

  خیلی عااااالی!!!!! (*) (*) (*)
  thanks!!!

 64. ناشناس گفت:

  کاش کمی کوتاه ترو خلاصه ترمی نوشتید 🙁 ولی به هرحال ممنون 😀 😀

 65. ارش گفت:

  طولانی ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببود :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-O :-[ :-[

  • مهدی گفت:

   متن کوتاه و خلاصه شده در سایت نصر۱۹ قرار داده شد.
   آدرس صفحه یاد شده در بالای همین صفحه موجود است.

 66. هدی گفت:

  عالیییییییی بود
  (L) (U) (L) (U) (L) (U) (L) (U) 😀

 67. هدی گفت:

  🙁 :-O :-O :-O :-O :-O 🙁 دوستون دااااارم

 68. ّFarhad گفت:

  mersi khoob bod vali baiad nam nasher va safhehat moshakhasat va…..bashe (Y) 🙂

 69. ناشناس گفت:

  طولانیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خیلی (*) (*) (*) :-O :-O :-O :-O

  • مهدی گفت:

   متن کوتاه و خلاصه شده در سایت نصر۱۹ قرار داده شد.
   آدرس صفحه یاد شده در بالای همین صفحه موجود است.

 70. masoumeh گفت:

  سلام دوست عزیز من تفسیر سوره کوثر خلاصه وکاملش و در وبلاگم قرار دادم بدون ذکر منبع میخواستم بدونم راضی هستید یا منبع رو ذکر کنم لطفا بهم خبر دهید خبرتون یا بذارید قسمت نظرات وبلاگم یا بهم ایمیل بدهید ممنون
  http://www.yazahramarzieh.blogfa.com

 71. masoumeh گفت:

  سلام ببخشید من میخوام برای وبلاگم دامنه بخرم تبدیلش کنم ir جایی گفته سالی ۵هزار تومان میخواستم بدونم مشکلی به وجود نمیاره در طول سال خراب بشه یا دوباره درخواست کنند هزینه بپردازید؟ممنون میشم جواب بدید.

  ببخشید کامل جواب ندادید مطلبی از سایت شما کپی کردنم اخرش سایت شما رو به عنوان منبع ذکر کنم یا نه راضی هستید همینجور (F) کپی کنم؟

 72. رها س گفت:

  خییییییلی خوب بود 🙂

 73. مام گفت:

  سلام خیلی عالی بود تازه کم هم بود ولی دست گلتون درد نکنه خدا خیرتون بده. وبا صاحب کوثر محشورتان کند

 74. z گفت:

  عالی بود ……………………………………………

 75. گو گفت:

  (F) 🙂 😀 (L) (Y) (L) عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 76. سحر گفت:

  بهترین متن بود که گرفتم (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (F) (F) (F) (F) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L)

 77. یه پر کار گفت:

  Llllllllllliiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkeeeeeee دارید بابا

 78. فاطمه گفت:

  عالی بود خیلی ممنوننننننننننن (F) (Y)

 79. زهرا گفت:

  عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی (F) (F) (F) (F) (L) (L) (L) (L)

 80. sahar گفت:

  عاااااااااااااااااااااالی
  خیلی خوب بود فقط یه کوچولو طولانی بود…. ;-( (H) 🙂 مررررررررررررررررسی (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (F) (F)

 81. ناشناس گفت:

  (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L) (L)

 82. ابولفضل گفت:

  (U) عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود 🙂 (F)

 83. زهرا گفت:

  واقعا خيلي لازم داشتم خيييييييييلي ممنون (L) (L) (L) (L) (L) 😉 😉 😉 😉 (F) (F) (F)

 84. پری گفت:

  بسیار عالی 🙂
  خیلی خیلی ازتون ممنونم. (F) (L)

 85. نگین گفت:

  دوست داشتم به زبان ساده خودمون مینوشتی اما خوب باز هم ممنون به دردم خورد. 🙂 (L) 😉 (L) (F) (L) (L) (Y) (L) (L) (L) (H) (L)

 86. مریم گفت:

  عالی بود (L) (Y) 🙂 😉 😀 (H)

 87. مریم گفت:

  عالی بود واقعا لازمش داشتم مررسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی (L) (Y) (F) (H) 😀 😉 🙂 🙂 🙂 🙂 😉 😉 😉 😀 😀 😀 (H) (H) (H) (F) (F) (F) (F) (Y) (Y) (Y)

 88. عرفان گفت:

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود متشکدم 🙂 🙂 🙂 (L) (L) (L) (L) (L) (L) 😀 (Y) 😉

 89. ناشناس گفت:

  (Y) (Y) (U) (L)

 90. اسما گفت:

  خییییییییییییللللللللللیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوب بود.

 91. النا گفت:

  مرسي خيلي به دردم خورد فقط كاش يكم خلاصه تر مينوشتين (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y) (Y)

 92. فردوس گفت:

  طولانییییییییییییییییییییییییییییییه (N)

 93. عالی بود نمره هام خیلی پشرفت کرد

 94. آرمیتا گفت:

  کامل بود 😉 ولی کوتاه تر بود عالی تر بود باز ممنون 😀

 95. عغغ8 گفت:

  :-S (Y) هیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بدک نبود

 96. ابولفضل گفت:

  (U) (F) 🙂 (F) (F) (F) ;-( 🙁

 97. نازنین گفت:

  خیلی خوب بود ولی کاشکی خلاصه میشد بازم ممنونم

 98. نرگس گفت:

  thank you very muuuuuuuuch……….

 99. ali گفت:

  خیلی درهم ورهم بود (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) (N) 🙁 🙁 🙁 (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U)

 100. ناشناس گفت:

  خیلی درهم و برهم بود نتونستم ۲۰ بگیرم 🙁 🙁 (N) (U)

 101. وروجک گفت:

  کسایی که میگن مضخرف بود :شما که فقط می خواید یه کم به اطلاعاتتون افزوده بشه که این مطالب اطلاعات رو افزایش می ده پس مشکلتون چیه؟؟؟هااااان؟ :-O :-O :-S :-S 🙁 🙁

 102. *hasti* گفت:

  لایک (L) (Y) 😀 😉

 103. آیدا گفت:

  مرسی عالییییییییییی بود خیلی به دردم خورد (Y) (L) :-$

 104. saba z گفت:

  میشه لطفا درمورد درس ها هم پست بگذارید ;-(

 105. saba z گفت:

  من جواب می خوام ;-( 🙁 (U) (N)

 106. ناشناس گفت:

  :-$ 🙁 ;-(

 107. محسن گفت:

  کسانی که گفتندمضخرفه. همان. بازماندگان. فرزند امیه. هستند

 108. zahra گفت:

  very good 😉
  Thank you veeeeeeeery much (L) 🙂 🙂 🙂

 109. الینا گفت:

  از سایت راضی بودم …..ی بود………… عال

 110. الینا گفت:

  از سایت راضی بودم …..عالی بود

 111. نیره گفت:

  عاللللللللللللللللللللللللللللللی بورظ

 112. زهرا گفت:

  عالی بود ممنون از زحماتتون. 😀 (*) 😉

 113. ناشناس گفت:

  (&) سلام.خیلی خوب بود

 114. یاسین گفت:

  سلام.خیلی خوب بود.دمتون گرم.

 115. مهران گفت:

  با سلام خدمت بزرگواران آیا میدانستید سوره ی مبارکه ی کوثر ۱۸ نقطه دارد اگه دلت شکست منم دعا کن

 116. مهدی گفت:

  عالی دستتون درد نکنه