تاريخ انتشار : 10 جولای 2010 تعداد بازديد : 1511

 اهمیت وآثارنمازدراسلام


تمام کوشش وتلاش ما دراین بخش ازبحث براین است که فضیلت نمازرا در دین اسلام تبیین نموده واهمیت وجایگاه آن را روشن سازیم به این معنی که اگر خاسته باشیم تعالیم ودستورات الهی را در دین از حیث درجه ومرتبه مورد ارزیابی قرار دهیم نماز در چهمرتبه هایی از مراتب قرار دارد و جایگاه آن در چه حدی است؟آیا میتوان آن را در عرض سایر تعالیم دینی قرار داد وجایگاه آن در چه حدی است ؟آیا میتوان آن را درعرض سایر تعالیم دینی قرار داد یا خیر نماز از جایگاه ویژه ایدردر دین برخوردار می باشد؟ عناوینی که در این فصل مورد بحث قرار خاهند گرفت درراستای همین هدف انتخاب شده اند .انشاءاللَه که بتوانیم در تعقیب این هدف خانندگان محترم را مددی رسانده باشیم .

ارزش وجایگاه نماز                         

 

نماز در مکتب انسان ساز اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده وهیچ عملی از اعمال دین وافعال عبادی باآن قابلمقایسه نمی شودواگر خواسته باشیم تعالیم ودستورات دین رادرجه بندی نمودهومراتبشانرامشخص نمائیم نمازدربالاترین درجه ومرتبه تعالیم دینی قراردارد. وازچنان ارزشیبرخورداراست که سایرارزش های دینی درعرض آن قرار نمی گیرند. اگردرک ومعرفت به ارزش نمازبرای کسی  حاصل گرددهرگزدرآن کوتاهی نکرده ویاآن راترک نخواهد نمود. درروایتی ازامام صادق<ع>چنین آمده است که:«هرگاه کسی به نمازایستدرحمت الهی ازآسمان براونازل می شودوفرشتگان اطراف او رااحاطه می کنند وفرشتگان گویند:اگراین نمازگزارارزش نماز رامی دانست هیچ گاه از نماز منصرف نمی شود.

اهمیت نمازدرایجادارتباط خداوخلق

 

فریضه نمازامری نیست که فقط بنده رابه خالق وپروردگارش نزدیک کندوعشق خدارادرقلب وباطن اوزنده سازدبلکه این یکی ازآسارونتایج مطلوبی است که درزندگی نمازگزارظاهرمی شود. اثردیگری ازنمازدرحیات مسلمین ایجادمی کند این است که درعین قرب الهی اوراباجامعه انسانی پیوند داده ونسبت به سایرانسان هابلکه تمام همنوعانش وغیرمسلمان یک فردمسوًل بارمی آورد. واین است روح نمازوتعبدبه خداکه هرگزنمی گزاردفرددرمقابل خلق خدابی تفاوت باقی بماندواحساس مسئولیت اجتماعی نداشته باشد. پس درنمازدواثرعمده نهفته است یکی اثرفردی که موجب نزدیکی اوباخدایش میگرددودیگراثراجتماعی است که اورادرجامعه مسئول بارمی آورد. یعنی نمی شودکسی اهل نمازوعبادت باشدودرعین حال نسبت به جامعه ی بشری وهمنوعان خویش هیچ وظیفه ای رااحساس نکند. به همین خاطر می بینیم که درآیات متعد د قرآن ذکات درکنارنمازآمده است واین به آن معنااست که اهل نمازاهل صدقات وزکات نیز هستندیعنی اهل نمازبه فکراجتماع خویش بوده وتلاش دارندکه با دادن زکات وعطای صدقات جامعه راازفقربیرون آورند،ونمازرابه پا داریم وزکات رااداکنیم.

 

نمازاولین فرضیه الهی

قبلاَ به این نکته اشاره شدکه نمازمهمترین امر الهی است اما جالب است که بدانیم نماز نه تنها مهمترین وموًثر ترین امرودستورالهی است بلکه اولین حکمی است که ازطرف خداوندبربندگان واجب شده است  چنانچه درروایتی از پیامبراسلام<ص> چنین آمده است که:

  «اوّل ماافترض الله علی اُمَتی الصلوات الخمس»

«اولین چیزی که خداوند بر امت من واجب کرد نمازهای پنجگانه است »

استخفاروسبک شمردن نماز

مسلم است که در مقام انجام عمل به هر یک از دستورات الهی باید به جایگاه آن توجه کامل به عمل آید چون که آثار وبرکات وجودی هر یک از آنها بنا بر اهمیتی که شارع در نظر داشته است سبک شمردن حکمی از احکام دین به این معنا است که آن اهمیت الهی را بکاهیم .حال این کاستن میتواند شامل محافظت نکردن آن به وقت خاص خودش یا ترجیح امور غیر ضرور بر آن ویا درست ادا نکردن برخی از اجزا وارکان آن ومواردی یگر بشود.همه ی این امور میتواند در حقیقت نوعی تضییع یا تضعیف در حکم الهی به شمار آید.وهر گونه تضعیفی مانع از ظهور برکات وبروز آثار آن حکم خاهد بود.
همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)