یکبار هم برای خدا
  ما که اینهمه معطل مردم شدیم بگذار یکبار هم هنگام اذان از اتوبوس پیاده شویم و برای نماز اول وقت به مسجد برویم. معطل شدن برای اتوبوس بعدی، حسابش با خدا ما که اینهمه از مردم ضرر دیدیم، بگذار یکبار هم آبرویمان ، دارایی مان و جانمان برای خدا ضرر ببینید. ما که اینهمه برای مردم حرف زدیم، بگذار یکبار هم برای خاطر خدا حرف نزنیم، مثلاً در هنگام عصبانیت با مردم حرف نزنیم، اصلا برای خدا حرف بزنیم... ما که اینهمه با ...
  Answer these questions
    In an article in "Foreign Affairs", doctor Zarrif pointed the "quick progress in negotiations" and hoped having a possible solution to nuclear tensions. "I think we have a common real perspective but as I stated before, all of us are sincere in negotiations. We are all bound to make this agreement. But does it

  مشکل آمریکا با ایران

  برنامه هسته‌ای ایران تنها بخش کوچکی از پیکان انقلابی است که در سراسر جهان امتداد پیدا کرده است و منافع کلیدی آمریکا را تهدید می‌کند

  سخنی از مام پر درد وطن ۲

  فرزندم ازاین‌ روی عقیده دارم اگر تمام افراد یک ملت محو و نابود شوند بهتر از آن است که زنده بمانند و آن زندگی بدتر از مرگ را زیردست دشمن ادامه دهند

  من خجالتی هستم !

  اگر می خواهید دیگر خجالتی نباشید روش های زیر را امتحان کنید

صدا دوربین حرکت
خدمات سایت